ZAGRODA - MUZEUM WSI MARKOWA

Towarzystwo Przyjaciół Markowej

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego  

Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w  Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa. Kontynuacja prac II etap.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Przedmiar

Załącznik 2: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Załącznik 3: Formularz ofertowy

Załącznik 4: Wzór umowy

Załącznik 5: Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym

Załącznik 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik 7: Pozwolenie konserwatorskie

 

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego  

 Prace polegające na montażu instalacji przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest  dostępne w budynku administracyjnym obsługi Ruchu turystycznego w Skansenie.

Ofertę należy złożyć w tym budynku w Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa, 37-120 Markowa 1500

 

(czynne w godzinach od 8.00 - 16.00).

 

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

 

Dokumentacja: zapytanie ofertowe - skan dokumentu.

Załączniki: 

  1. załącznik nr 1. Przedmiar robót
  2. Załącznik nr 2. Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego. NR155/21  z dnia19.03.2021r - Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę telekomunikacyjnych linii kablowych.
  3. załącznik nr 3. Formularz ofertowy.
  4. załącznik nr 4.  Wzór Umowy.
  5. załącznik nr 5.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego  i kapitałowego z zamawiającym.
  6. załącznik nr 6. Wykaz osób ,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
  7. załącznik nr 7. Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ne 55/21 z dnia 25.02.2021r. pozwalająca na wykonanie montażu instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 

 

 Towarzystwo Przyjaciół Markowej 

ogłasza w trybie zapytania ofertowego prace remontowe poszycia dachowego budynku zabytkowego mieszkalnego 

chałupy biedniackiej w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa

Ogłoszenie - skan dokumentu

Zapytanie ofertowe - skan dokumentu

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Oferta zapytania ofertowego 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany na wymianę pokrycia budynku mieszkalnego chałupy biedniackiej 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na 
prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz - Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

strona 1

strona 2

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz-Sołek w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa

zapytanie ofertowe - skan dokumentu

załącznik nr 1 - Oferta

załącznik nr 2 - Wzór Umowy

załącznik nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

załącznik nr 4 - Przedmiar robót

załącznik nr 5 - Projekt budowlany na wymianę pokrycia Spichlerza-Sołka

Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego - Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę

Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą poszycia 

załącznik 6 - Program konserwatorski 

Decyzja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich związanych z chałupą Szylarów

załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe " Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa"

 

Informacja dotycząca otwarcia Budynku administracyjnego Zagrody - Muzeum w Markowej.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa" obiekt będzie czynny do celów ogłoszenia ofert w godzinach od 9.02.2018 - 27.02.2018 w godzinach od 8:00 - 14:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Markowa 9.02.2018 r.

Prezes TPM Markowa

Maria Ryznar -Fołta

 

Wzór formularza oferty

Projekt umowy

Wzór wykazu robót

Przedmiary robót

Projekt budowlany zał. a

Projekt budowlany zał. b

Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Wykaz osób

Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert - 27.02.2018

Informacja o wyborze oferty - 28.02.2018