Skansen Zagroda – Muzeum

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego
„Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa. Kontynuacja prac, III etap”.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest dostępne w budynku administracyjnym obsługi Ruchu turystycznego w Skansenie.
Oferty należy składać w budynku  administracyjnym w Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa, 37-120 Markowa 1500 do 13 maja 2024r. w godzinach od 9.00 – 16.00.
Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2024r. o godz. 10:00.
Dokumentacja: Zapytanie ofertowe  z dnia 6 maja 2024r.

ZAŁĄCZNIKI:

 
 

 

 
 

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego  

 Prace polegające na montażu instalacji przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest  dostępne w budynku administracyjnym obsługi Ruchu turystycznego w Skansenie.

Ofertę należy złożyć w tym budynku w Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa, 37-120 Markowa 1500

(czynne w godzinach od 8.00 – 16.00).

 

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

 

Dokumentacja: zapytanie ofertowe – skan dokumentu.

Załączniki:

 1. załącznik nr 1. Przedmiar robót
 2. Załącznik nr 2. Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego. NR155/21  z dnia19.03.2021r – Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę telekomunikacyjnych linii kablowych.
 3. załącznik nr 3. Formularz ofertowy.
 4. załącznik nr 4.  Wzór Umowy.
 5. załącznik nr 5.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego  i kapitałowego z zamawiającym.
 6. załącznik nr 6. Wykaz osób ,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
 7. załącznik nr 7. Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ne 55/21 z dnia 25.02.2021r. pozwalająca na wykonanie montażu instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 Towarzystwo Przyjaciół Markowej 

ogłasza w trybie zapytania ofertowego prace remontowe poszycia dachowego budynku zabytkowego mieszkalnego 

chałupy biedniackiej w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

Ogłoszenie – skan dokumentu

Zapytanie ofertowe – skan dokumentu

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Oferta zapytania ofertowego 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Projekt budowlany na wymianę pokrycia budynku mieszkalnego chałupy biedniackiej

Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Informacja o wyborze oferty  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na 
prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz – Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

strona 1

strona 2

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz-Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

zapytanie ofertowe – skan dokumentu

załącznik nr 1 – Oferta

załącznik nr 2 – Wzór Umowy

załącznik nr 3 –  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

załącznik nr 4 – Przedmiar robót

załącznik nr 5 – Projekt budowlany na wymianę pokrycia Spichlerza-Sołka

Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego – Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę

Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą poszycia

załącznik 6 – Program konserwatorski 

Decyzja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich związanych z chałupą Szylarów

załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Zapytanie ofertowe ” Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa”

Informacja dotycząca otwarcia Budynku administracyjnego Zagrody – Muzeum w Markowej.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa” obiekt będzie czynny do celów ogłoszenia ofert w godzinach od 9.02.2018 – 27.02.2018 w godzinach od 8:00 – 14:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Markowa 9.02.2018 r.

Prezes TPM Markowa

Maria Ryznar -Fołta

Wzór formularza oferty

Projekt umowy

Wzór wykazu robót

Przedmiary robót

Projekt budowlany zał. a

Projekt budowlany zał. b

Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Wykaz osób

Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert – 27.02.2018

Informacja o wyborze oferty – 28.02.2018

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego
„Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa. Kontynuacja prac, III etap”.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest dostępne w budynku administracyjnym obsługi Ruchu turystycznego w Skansenie.
Oferty należy składać w budynku  administracyjnym w Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa, 37-120 Markowa 1500 do 13 maja 2024r. w godzinach od 9.00 – 16.00.
Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2024r. o godz. 10:00.
Dokumentacja: Zapytanie ofertowe  z dnia 6 maja 2024r.

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZAŁĄCZNIK NR 8. 

 
 

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego  

 Prace polegające na montażu instalacji przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest  dostępne w budynku administracyjnym obsługi Ruchu turystycznego w Skansenie.

Ofertę należy złożyć w tym budynku w Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa, 37-120 Markowa 1500

(czynne w godzinach od 8.00 – 16.00).

 

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

 

Dokumentacja: zapytanie ofertowe – skan dokumentu.

Załączniki:

 1. załącznik nr 1. Przedmiar robót
 2. Załącznik nr 2. Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego. NR155/21  z dnia19.03.2021r – Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę telekomunikacyjnych linii kablowych.
 3. załącznik nr 3. Formularz ofertowy.
 4. załącznik nr 4.  Wzór Umowy.
 5. załącznik nr 5.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego  i kapitałowego z zamawiającym.
 6. załącznik nr 6. Wykaz osób ,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
 7. załącznik nr 7. Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ne 55/21 z dnia 25.02.2021r. pozwalająca na wykonanie montażu instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 Towarzystwo Przyjaciół Markowej 

ogłasza w trybie zapytania ofertowego prace remontowe poszycia dachowego budynku zabytkowego mieszkalnego 

chałupy biedniackiej w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

Ogłoszenie – skan dokumentu

Zapytanie ofertowe – skan dokumentu

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Oferta zapytania ofertowego 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Projekt budowlany na wymianę pokrycia budynku mieszkalnego chałupy biedniackiej

Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Informacja o wyborze oferty  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na 
prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz – Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

strona 1

strona 2

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz-Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

zapytanie ofertowe – skan dokumentu

załącznik nr 1 – Oferta

załącznik nr 2 – Wzór Umowy

załącznik nr 3 –  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

załącznik nr 4 – Przedmiar robót

załącznik nr 5 – Projekt budowlany na wymianę pokrycia Spichlerza-Sołka

Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego – Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę

Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą poszycia

załącznik 6 – Program konserwatorski 

Decyzja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich związanych z chałupą Szylarów

załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Zapytanie ofertowe ” Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa”

Informacja dotycząca otwarcia Budynku administracyjnego Zagrody – Muzeum w Markowej.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa” obiekt będzie czynny do celów ogłoszenia ofert w godzinach od 9.02.2018 – 27.02.2018 w godzinach od 8:00 – 14:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Markowa 9.02.2018 r.

Prezes TPM Markowa

Maria Ryznar -Fołta

Wzór formularza oferty

Projekt umowy

Wzór wykazu robót

Przedmiary robót

Projekt budowlany zał. a

Projekt budowlany zał. b

Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Wykaz osób

Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert – 27.02.2018

Informacja o wyborze oferty – 28.02.2018

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego
„Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa. Kontynuacja prac, III etap”.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest dostępne w budynku administracyjnym obsługi Ruchu turystycznego w Skansenie.
Oferty należy składać w budynku  administracyjnym w Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa, 37-120 Markowa 1500 do 13 maja 2024r. w godzinach od 9.00 – 16.00.
Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2024r. o godz. 10:00.
Dokumentacja: Zapytanie ofertowe  z dnia 6 maja 2024r.

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZAŁĄCZNIK NR 8. Schemat planowanej instalacji systemu CCTV.

 
 

Towarzystwo Przyjaciół Markowej  ogłasza w trybie zapytania ofertowego  

 Prace polegające na montażu instalacji przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest  dostępne w budynku administracyjnym obsługi Ruchu turystycznego w Skansenie.

Ofertę należy złożyć w tym budynku w Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa, 37-120 Markowa 1500

(czynne w godzinach od 8.00 – 16.00).

 

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

 

Dokumentacja: zapytanie ofertowe – skan dokumentu.

Załączniki:

 1. załącznik nr 1. Przedmiar robót
 2. Załącznik nr 2. Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego. NR155/21  z dnia19.03.2021r – Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę telekomunikacyjnych linii kablowych.
 3. załącznik nr 3. Formularz ofertowy.
 4. załącznik nr 4.  Wzór Umowy.
 5. załącznik nr 5.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego  i kapitałowego z zamawiającym.
 6. załącznik nr 6. Wykaz osób ,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
 7. załącznik nr 7. Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ne 55/21 z dnia 25.02.2021r. pozwalająca na wykonanie montażu instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej  na terenie  Zagrody- Muzeum Wsi Markowa.

 Towarzystwo Przyjaciół Markowej 

ogłasza w trybie zapytania ofertowego prace remontowe poszycia dachowego budynku zabytkowego mieszkalnego 

chałupy biedniackiej w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

Ogłoszenie – skan dokumentu

Zapytanie ofertowe – skan dokumentu

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Oferta zapytania ofertowego 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Projekt budowlany na wymianę pokrycia budynku mieszkalnego chałupy biedniackiej

Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Informacja o wyborze oferty  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na 
prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz – Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

strona 1

strona 2

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz-Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

zapytanie ofertowe – skan dokumentu

załącznik nr 1 – Oferta

załącznik nr 2 – Wzór Umowy

załącznik nr 3 –  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

załącznik nr 4 – Przedmiar robót

załącznik nr 5 – Projekt budowlany na wymianę pokrycia Spichlerza-Sołka

Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego – Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę

Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą poszycia

załącznik 6 – Program konserwatorski 

Decyzja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich związanych z chałupą Szylarów

załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Zapytanie ofertowe ” Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa”

Informacja dotycząca otwarcia Budynku administracyjnego Zagrody – Muzeum w Markowej.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa” obiekt będzie czynny do celów ogłoszenia ofert w godzinach od 9.02.2018 – 27.02.2018 w godzinach od 8:00 – 14:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Markowa 9.02.2018 r.

Prezes TPM Markowa

Maria Ryznar -Fołta

Wzór formularza oferty

Projekt umowy

Wzór wykazu robót

Przedmiary robót

Projekt budowlany zał. a

Projekt budowlany zał. b

Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Wykaz osób

Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert – 27.02.2018

Informacja o wyborze oferty – 28.02.2018

Informacje


 

ZA WEJŚCIE DO SKANSENU PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ

Uprzejmie informujemy, że:

Skansen Zagroda – Muzeum jest otwarty dla zwiedzających: od 1 kwietnia do 31 października

od wtorku do piątku w godz.: 9:00 do 16:00
w soboty w godz.: 10:00 do 16:00
w niedziele w godz.: 11:00 do 18:00

w poniedziałki Muzeum jest nieczynne

Dla zorganizowanych grup nie mniejszych niż 20 osób jest możliwość skorzystania z warsztatów:

Mielenie zboża w żarnach na mąkę: 7 zł/osobę
Młócenie cepami:7 zł/osobę
 Pieczenie i konsumpcja proziaków:12 zł/osobę

Przewodnik dla grup zorganizowanych płatny – 40 zł

Grupy wycieczkowe prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przyjazdu w celu uzgodnienia terminów na podane niżej telefony:

Telefon Kustosz : 603-386-102

E-mail: skansenmarkowa@gmail.com

Nr. konta bankowego: 95 9159 1036 2004 4000 0462 0001 BŚ Głogów Małopolski o/Markowa

Zapraszamy szkoły na lekcje historii. W naszym Skansenie istnieje również możliwość wykonania sesji zdjęciowych oraz filmowych.

Dysponujemy dogodnym i dużym parkingiem.

Cennik biletów:
(zwiedzanie z przewodnikiem dodatkowo 40 zł)
Dorośli: 15 zł
Emeryci i renciści: 12 zł
Dzieci i młodzież: 10 zł
Wystawiamy faktury.
Na terenie skansenu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania otwartego ognia!!!
© 2016 ZAGRODA – MUZEUM WSI MARKOWA – Towarzystwo Przyjaciół Markowej – Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

Uprzejmie informujemy, że:

Skansen Zagroda – Muzeum jest otwarty dla zwiedzających:
od 1 kwietnia do 30 listopada
od wtorku do piątku w godz.: 9:00 do 16:00
w soboty w godz.: 10:00 do 16:00
w niedziele w godz.: 11:00 do 18:00

w poniedziałki Muzeum jest nieczynne

Dla zorganizowanych grup nie mniejszych niż 20 osób jest możliwość skorzystania z warsztatów:

 • Mielenie zboża w żarnach na mąkę: 7 zł/osobę
 • Młócenie cepami: 7 zł/osobę
 • Pieczenie i konsumpcja proziaków:12zł/osobę
  

Grupy wycieczkowe prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przyjazdu
w celu uzgodnienia terminów na podane niżej telefony:

Telefon Kustosz :      603-386-102
E-mail: skansenmarkowa@gmail.com

Nr. konta bankowego:
95 9159 1036 2004 4000 0462 0001
BŚ Głogów Małopolski o/Markowa

Zapraszamy szkoły na lekcje historii.
W naszym Skansenie istnieje również możliwość wykonania sesji zdjęciowych oraz filmowych.

Dysponujemy dogodnym i dużym parkingiem.

Cennik biletów:

(zwiedzanie z przewodnikiem w cenie biletu)

Dorośli: 15 PLN

Emeryci i renciści: 12 PLN

Dzieci i młodzież: 10 PLN

W każdą sobotę w roku 2022 oraz w dniach 2 – 6 listopada 2022 r. zwiedzanie nieodpłatne

Wystawiamy faktury.
Na terenie skansenu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania otwartego ognia!!!.7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top
Skip to content